ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

1.

นางสาวสุนิสา  ตันขวัญ

ประธานนักเรียน

2.

นางสาวเบญจมาศ  ยิ้มกระจ่าง

รองประธานนักเรียน

3.

นายชานนท์  ปฏิพิมพาคม

รองประธานนักเรียน

4.

นางสาวเมธิณี  ไพรขุนทด

เหรัญญิก

5.

เด็กชายอนันตเทพ  บุญชู

วัฒนธรรม

6.

เด็กชายพีรพัฒน์  คล้ายแดงคล้ำ

ปฏิคม

7.

เด็กหญิงรุ่งนภา  เกตุอู่ทอง

ประชาสัมพันธ์

8.

นายทรงพล  ผ่องศรีงาม

อาคารสถานที่

9.

เด็กชายสิริเขต  ภู่ทอง

สาธารณสุข

10.

นางสาวฉัตรบุญตา  ภู่ทอง

เลขานุการ

 

2018  โรงเรียนวัดเกาะวังไทร   globbersthemes joomla templates