วิสัยทัศน์

 

โรงเรียนชั้นดีมีคุณภาพและมาตรฐาน

บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล

งามด้วยคุณธรรมนำความรู้

จัดการเรียนรู้สู่สากล

 

ปรัชญาของโรงเรียน

 

สุโข ป.ญญาปฏิลาโภ

ความหมาย

การได้ปัญญา นำความสุขมาให้

 

2018  โรงเรียนวัดเกาะวังไทร   globbersthemes joomla templates