ประวัติโรงเรียนวัดเกาะวังไทร

 

       โรงเรียนวัดเกาะวังไทร (กิตติวัฒนาคารมีพื้นที่ทั้งหมด 16 ไร่ 1 งาน 25 ตารางวา เปิดเรียนครั้งแรก เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2477 เป็นอาคารโรงไม้ชั่วคราวก่อนแล้วจึงพัฒนามาโดยลำดับจนถึงปัจจุบัน มีผู้บริหารโรงเรียนถึงปัจจุบัน 1คน  โดยนายไพชะยนต์ พูนขวัญ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน ตั้งอยู่เลขที่ 97 หมู่ที่ 3     ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม     เขต 1  เบอร์โทรศัพท์ 034243142  เบอร์โทรสาร 034243142   E - mai : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.          website http://kohwangsai.ac.th/ เปิดสอนตั้งแต่ระดับ  อนุบาล 1  ถึง ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3                 เขตพื้นที่บริการ คือ ตำบลถนนขาด แบ่งออกเป็น 6 หมู่บ้าน ได้แก่                                                        หมู่ที่  1   บ้านถนนขาด               หมู่ที่  2   บ้านเกาะศรีจันทร์                หมู่ที่  3   บ้านเกาะวังไทร        หมู่ที่  4   บ้านโคกสวนหลวง          หมู่ที่  5   บ้านบางเตย                      หมู่ที่  6   บ้านบางน้อย           

     โดยพัฒนามาตามลำดับ ดังนี้

 

พ.ศ. 2477 - 2482 อาศัยโรงไม้ไผ่หลังคามุงจาก 
พ.ศ. 2483  - 2494 อาศัยศาลาการเปรียญของวัดเกาะวังไทรเป็นที่เรียน 
พ.ศ.2494  สร้างอาคารเรียนแบบ ป.2 ของกรมสามัญศึกษาเป็นหลังแรก โดยพระครูอุตรการบดี (ล้ง  กิตตินธโร) ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสในขณะนั้น และนายวิฑูรย์  อาภานันท์ เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างครั้งแรก เป็นเงินงบประมาณและประชาชนร่วมบริจาคสมทบและทำการตั้งชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนวัดเกาะวังไทร (กิตติวัฒนาคาร)
พ.ศ. 2502 พระครูเกษมนวกิจ (เต้า  เขมโก) เจ้าอาวาสและนางเยาวรัตน์  คร้ามศรี ครูใหญ่ในขณะนั้นต่อเติมฝากั้นห้องชั้นล่างเทคอนกรีตเสร็จเมื่อ 30 ธันวาคม 2502
พ.ศ. 2504

- สถานที่เรียนไม่พอ พระครูเกษมนวกิจ และนางเยาวรัตน์  คร้ามศรี ได้จัดสร้าง   โรงฝึกงานแบบกรมสามัญ 2 ห้อง ปัจจุบันอาคารแบบ   ป.2 และโรงฝึกแบบกรมสามัญ   ทางราชการอนุมัติให้รื้อย้ายเพื่อปลูกสร้างห้องสมุดและห้องแนะแนวในปัจจุบัน

-พระครูเกษมนวกิจ เจ้าอาวาส และนายกวิญ  แก่นสิงห์ สร้างอาคารแบบ ป.1 ข ของกรมสามัญเป็นอาคารชั้นเดียว ยกพื้นสูง 80 เซนติเมตร 5 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 8.50 เมตร ยาว 45 เมตร สิ้นค้าก่อสร้าง 145,000 บาท เป็นงบประมาณ และเงินบริจาคสมทบจาก    นายสุธี  บุญยศรีสวัสดิ์ เสร็จเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2509

พ.ศ.2510 

นางประยูร  หงสเดช บริจาคสร้างเสาธงเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2510

พ.ศ.2515

สร้างอาคารเรียนแบบ 017 จำนวน 4 ห้องเรียน

พ.ศ.2517 

สร้างบ้านพักครู 1 หลัง

พ.ศ. 2518

สร้างบ้านพักครู 1 หลัง สร้างโรงฝึกงาน 1 หลัง แบบสามัญ 312

พ.ศ.2519 

สร้างอาคารเรียนแบบ 017 จำนวน 4 ห้องเรียน และต่อเติมชั้นล่าง พ.ศ. 2520

พ.ศ. 2520

สร้างบ้านพักครูหลัง

พ.ศ. 2522

- สร้างส้วม 5 ที่นั่ง พร้อมห้องน้ำ

- สร้างถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ.33 จำนวน 3 ถัง

- สร้างหอถังน้ำบาดาล ค 17/8 พร้อมเครื่องสูบและท่อเมนภายในโรงเรียน

- สร้างห้องสมุด ห้องแนะแนวและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 หลัง

พ.ศ. 2523

สร้างถังเก็บน้ำฝนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด150 เมตร สูง 3.50 เมตร จำนวน 2 ถัง

พ.ศ. 2524

นางสาวศรีสละ  ปักษิณ มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน ได้ของบ ผู้แทนเทพื้นห้องสมุดและห้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 หลัง พร้อมจัดสร้างพัสดุครุภัณฑ์ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ โดยครูสละแรงงานใน การก่อสร้าง รวมเป็นหนังสือและวัสดุเริ่มแรก 35,000 บาท เปิดใช้เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2524

พ.ศ.2526

- ได้งบผู้แทนราษฎร 18,500 บาท ทาสีห้องสมุดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและนางสำลี  แก่นสิงห์ บริจาคเงินกองทุนการศึกษา 50,000 บาท โดยคณะครูสละแรงงานก่อสร้างเอง

- สร้างเรือนเพาะชำ 1 หลัง เป็นเงิน 23,000 บาท โดยคณะครูสละแรงงานก่อสร้างเอง

พ.ศ.2527 

- สร้างสนามวอลเลย์บอลขนาด 15 x 27 เมตร  1 สนาม เป็นเงินบริจาคทั้งสิ้น 34,000 บาท

สร้างอาคารอเนกประสงค์ 10 x 20 เมตร งบประมาณ สปช. 105/2526

- สร้างอาคารอเนกประสงค์ 10 x 20 เมตร งบประมาณ สปช. 105/2526

- ถมดินสนามฟุตบอลและสนามเด็กเล่นเป็นเงิน 37,200 บาท

พ.ศ. 2528

- สร้างสนามเด็กเล่นงบผู้แทนราษฎร 30,000 บาท ผู้บริจาคสมทบ 13,162 บาท

- สร้างบ้านพักครู สปช. 301/2527 เงินงบประมาณ 170,000 บาท โดยเงินงบสมทบจำนวน 20,000 บาท

- สร้างห้องเตรียมอาหารโครงการอาหารกลางวันเป็นเงิน 19,000 บาท

- สร้างโรงรถ 1 หลัง เป็นเงิน 20,000 บาท

- ต่อเติมอาคาร 017 (พ.ศ. 2515) 4 ห้อง พร้อมทาสีอาคาร 2 หลัง โดยเงินสนับสนุนจาก ส.ส. ประสานต์ บุญมี เป็นเงิน 103,306 บาท

พ.ศ. 2530

- สร้างรั้วโรงเรียน โดยการจัดงานวันเด็กปี 2530 ค่าก่อสร้างเป็นเงิน 89,117 บาท

- ต่อเติมขยายห้องสมุดออกไปอีก 1 ห้อง  ขนาด 5 x 6.3 เมตร โดยนางสุจินดา  ภัททิยกุล สนับสนุนวัสดุก่อสร้าง 25,370 บาท และบริจาคเก้าอี้ห้องสมุด 6 ชุด เป็นเงิน 3,300 บาท

- อาคารแบบ สปช. 105/2509 จำนวน 2 ชั้น6 ห้องเรียน งบประมาณปี 2529 เป็นเงิน 817,000 บาท

พ.ศ.2531 

- ปกครองนักเรียนสร้างป้ายชื่ออาคารเรียน ชั้นเรียนทุกชั้น ทุกห้อง เป็นเงิน 10,000 บาท

พ.ศ. 2532

- ได้งบประมาณก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

1.หอถังน้ำฝนแบบ ฝ 33 จำนวน 3 ถัง เป็นเงิน 43,000 บาท เมื่อ  11 กรกฎาคม 2532

2. สร้างส้วมแบบ 601/26 จำนวน 4 ห้อง พร้อมที่ปัสสาวะชายเป็นเงิน 50,000 บาท เมื่อ 11 สิงหาคม 2532

3.ติดตั้งไฟฟ้าทุกอาคารแบบมาตรฐาน เป็นเงิน 50,000 บาท

4. สร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ 201/26 เป็นเงิน 319,000 บาท

พ.ศ. 2533

- เดือนเมษายน มิถุนายน ทาสีอาคารเรียนทุกหลังและรั้วโรงเรียน โดยเงินบริจาคเป็นเงินประมาณ 120,000 บาท

- 16 เมษายน พระครูเกษมนวกิจ อดีตเจ้าอาวาสวัดเกาะวังไทร สร้างพระพุทธรูปประจำโรงเรียนปางลีลา

- 6 มิถุนายน พ.ศ. 2533 กรมประมงสร้างบ่อเลี้ยงปลาขนาด 30 x 70 เมตรเป็นเงิน 101,800 บาท

พ.ศ.2534 

- เดือนมกราคม ส.ส.ประสานต์  บุญมี ร่วมกับคณะกรรมการสภาตำบลถนนขาด จัดงานวันเด็กหารายได้สร้างห้องโสตทัศนศึกษา ขนาด 20 x 8 เมตร เป็นเงิน 893,330 บาท

ในปีการศึกษา 2534 ได้เปิดเรียนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ห้องเรียน

พ.ศ. 2535

- 18 มีนาคม สร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 จำนวน 1 หลัง 2 ชั้น 10 ห้องเรียน เป็นเงิน 2,095,000 บาท

พ.ศ. 2536

- นายการุณ  บุณยศรีสวัสดิ์ บริจาคเงินซ่อมแซมอาคารแบบ ป 1 ข เป็นเงิน 444,343 บาท รับมอบอาคารเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2536

- ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก ส.ส.ประสานต์  บุญมี สร้างสนามบาสเกตบอลเป็นเงิน 150,000 บาท

พ.ศ. 2537

- ได้รับงบประมาณรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สร้างส้วมแบบ สปช. 601/26 และติดตั้งไฟฟ้าอาคารเรียนแบบ 105/29 ราคา 183,700 บาท

พ.ศ. 2538

- สร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 102/26 จำนวน 1 หลัง 3 ห้องเรียน  งบ ส.ส.ไชยยศ สะสมทรัพย์  จำนวน 400,000 บาท และโรงเรียนสมทบ 300,000 บาท

- สร้างเรือนคหกรรม 1 ห้อง โดย ส.ส.สมพัฒน์  แก้วพิจิตร บริจาค 100,000 บาท

พ.ศ. 2539

- สร้างห้องปฏิบัติการเรียนการสอน 1 หลัง ราคา 450,000 บาท โดย งบประมาณดังนี้

1. อบต.ถนนขาด 200,000  บาท

2. ส.ส.สมพัฒน์  แก้วพิจิตร 100,000  บาท

3. โรงเรียนจัดหาสมทบ 150,000  บาท

- สร้างห้องน้ำห้องส้วมชั้นอนุบาล 4 ห้อง    พร้อมที่ปัสสาวะชาย 1 ชุด เป็นเงิน 40,000 บาท

พ.ศ.2540

สร้างห้องปฏิบัติการทางภาษา 1 ห้อง งบประมาณ 300,000 บาท โดยการสนับสนุนของ ส.ส.สมพัฒน์  แก้วพิจิตร

พ.ศ. 2544

สร้างห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง จำนวน 600,000 บาท จากการบริจาคของผู้ปกครองและประชาชน

พ.ศ.2545 

- จัดสร้างสร้างศาลาหลวงพ่อเต้า   โดยใช้ไม้ที่รื้อจากกุฏิเก่าของวัดเกาะวังไทร และได้รับเงินบริจาคของวัดและชาวบ้านบริจาคคิดเป็นเงินทั้งสิ้น 48,6574  บาท (สี่แสนแปดหมื่นหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบสี่บาท)

- จัดทำสวนหย่อมบริเวณทางเข้าโรงเรียนคิดเป็นเงิน 43,250 บาท  (สี่หมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบบาท)โดยใช้เงินบริจาค

-ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลถนนขาดจัดสร้างรั้วรอบสนามเด็กเล่นข้างศาลาหลวงพ่อเต้าโดยองค์การบริหารส่วนตำบลถนนขาดเป็นผู้ดำเนินการ

- ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจัดทำห้องคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  คิดเป็นเงิน 973,000  บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาท)

- ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลถนนขาดจัดสร้างรั้วรอบสนามเด็กเล่นข้างอาคารเอนกประสงค์โดยองค์การบริหารส่วนตำบลถนนขาดเป็นผู้ดำเนินการ

พ.ศ.2546 

- จัดสร้างส้วมจำนวน  11  ที่นั่ง   โดยได้รับเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาคิดเป็นเงินทั้งสิ้น 153,236 บาท  (หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันสองร้อยสามสิบหกบาท) 

-ได้รับเงินบริจาคจากกองสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน 100,000 บาท               (หนึ่งแสนบาท)  เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประจำห้องสมุดและห้องธุรการ

 

 

 

 

 

 

2018  โรงเรียนวัดเกาะวังไทร   globbersthemes joomla templates