ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

๑.

นายอารัณ จารีบูรณภาพ

ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ

๒.

นายเสนาะ บุญมี

 กรรมการ

๓.

นายสุนทร สอดสุข

กรรมการ

๔.

นายบุญช่วย นะวาระ

กรรมการ

๕.

นายไมตรี เนียะแก้ว

กรรมการ

๖.

นายสมบุญ แฟงมาก 

กรรมการ

๗.

นายสันติ แก้วโก

กรรมการ

๘.

นายขันทอง ปฏิพิมพาคม 

กรรมการ

๙.

นายอภิชาติ จาดคล้าย

กรรมการ

๑๐.

นางบุษบง เจริญพร 

กรรมการ

๑๑.

นางพิมพ์สุรางค์ โลหิตคุปต์

กรรมการ

๑๒.

นางธนภร สามเพชรเจริญ

กรรมการ

๑๓.

พระสมุห์สุนทร โกวิโท

กรรมการ

๑๔.

พระปัญญา ปัญญาวชิโร

กรรมการ

๑๕.

นายไพชะยนต์  พูนขวัญ 

กรรมการและเลขานุการ

 

  

 

 

 

 

2018  โรงเรียนวัดเกาะวังไทร   globbersthemes joomla templates