พันธกิจ

1. สร้างโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนได้เรียนในโรงเรียนชั้นดี มีมาตรฐาน

2. นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดวิเคราะห์

มีความสามารถด้านเทคโนโลยี มีคุณธรรม มีทักษะการดำรงชีวิตในสังคมยุคใหม่

สามารถนำเสนอผลงานได้อย่างสร้างสรรค์และสืบสานวัฒนธรรมไทย

3. ครูมีทักษะในการพัฒนาหลักสูตร การออกแบบการเรียนรู้

ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

สนใจดูแลช่วยเหลือนักเรียนและพัฒนาตนอย่างเต็มศักยภาพ

4. ผู้บริหารเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง บริหารจัดการที่ดี

มีความรู้ความสามารถพัฒนางานวิชาการ หลักสูตร นวัตกรรมและกระบวนการเรียนรู้

ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ

5. ชุมชนและผู้ปกครอง มีส่วนร่วม มีความรู้สึกเป็นเจ้าของโรงเรียน

ยอมรับและพึงพอใจสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียน

 

2018  โรงเรียนวัดเกาะวังไทร   globbersthemes joomla templates